piątek, 7 czerwca 2013

Łamiemy prawo Murphy'ego - debiut Oscara na torze

Pier­wszy start Oscara Kubickiego w wyś­ci­gach na torze — Poz­nań, 18 maja 2013
czyli łamiemy prawo Murphy’ego

W min­iony week­end na Torze Poz­nań spotkali się najlepsi polscy moto­cyk­liści, by ścigać się w ramach pier­wszej rundy Wyś­cigowych Moto­cyk­lowych Mis­tr­zostw Pol­ski. Kwal­i­fikacje odby­wały się w piątek, ale jeszcze w czwartek wiec­zorem wszys­tko wskazy­wało na to że Oscarowi nie uda się wystartować.

Aprilii brakowało części, lecz te przyszły na ostat­nią chwilę. Dzielni chłopcy z Bidon Rac­ing Team składali maszynę przez noc i udało się ją uru­chomić. W piątek rano w cza­sie pier­wszego treningu Oscar staje po dwóch kółkach na poboczu. Diag­noza jest szy­bka, wyro­biony ele­ment dźwigni biegów. Po chwili napię­cia udało się znaleźć i zamon­tować część zapasową.
Pon­adto trzeba było w try­bie expre­sowym oga­r­nąć nowy kask, co udało się dzięki wspar­ciu ze strony Shoei, Mod­eki i jej salonu Motor­way Poz­nań. Mur­phy nie miał racji, twierdząc „Jeśli coś może się nie udać — na pewno się nie uda”. Naszą dewizą od dziś są słowa z kul­towego seri­alu „Zmiennicy” — „Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać”. 

Zważy­wszy na to, że był to Oscara debiut na torze, po zaled­wie dwóch treningach, poszło całkiem nieźle. Po kwal­i­fikac­jach star­tował z ósmej pozy­cji. Na prostej star­towej udało mu się efek­townie wyprzedzić jed­nego z rywali. Wyś­cig ukończył na dziewią­tym miejscu, uzysku­jąc najlep­szy czas okrąże­nia 2:13,743. Jak się później okazało, jeden zawod­nik został zdyskwal­i­fikowany więc skończyło się na 8 miejscu z 8 punk­tami z 8 numerem startowym.

Zapy­tany o wraże­nia, powiedział, że jazda na torze to niesamowite przeży­cie. „Do tej pory jeźdz­iłem przede wszys­tkim po torach kartin­gowych, lot­niskach no i w Gymkhanie. Umiem składać się w zakręty, ale dotąd robiłem to przy kilkukrot­nie mniejszych pręd­koś­ci­ach. Jest to wspani­ałe doświad­cze­nie i sze­rokie pole do posz­erza­nia umiejęt­ności. Nie mogę doczekać się Speed Day’a oraz następ­nej rundy.”

Więcej zdjęć w galerii...


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz